(84) 904987753

Làm thế nào để biết các biểu tượng trên chương trình có tác dụng gì ?

Sau khi bật chương trình bạn nhìn thấy các biểu tượng(icon) trên giao diện chính, hãy di chuển con trỏ chuột đến các icon sẽ xuất hiện chữ chú thích cho từng icon nằm ngay dưới icon hoặc trên control bar.